Grants

Jump to navigation Jump to search

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

GrantRights
Basic rights (basic)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • Automatically log in with an external user account (autocreateaccount)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • IP-н түгжээ, автомат түгжээ, бүсийн түгжээг тойрч гарах (ipblock-exempt)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • Баталгаажуулахгүйгээр сайтын хийсвэр санах ойг цэвэрлэх (purge)
 • Засварын API-н хэрэглээ (writeapi)
 • Сүүлийн өөрчлөлтүүдийн манааны тэмдэглэгээнүүдийг үзэх (patrolmarks)
 • Хуудсуудыг унших (read)
 • Хянагдаагүй хуудсуудын жагсаалтыг үзэх (unwatchedpages)
 • Шинэ мессеж ирлээ гэдэг бичгийг ярианы хуудсанд бага зэргийн засвар хийгдсэн тохиолдолд гаргахгүй байх (nominornewtalk)
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
High-volume editing (highvolume)
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Автомат процесс гэж хандагдах (bot)
 • Буцаасан засваруудыг ботын засвар гэж тэмдэглэх (markbotedits)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
Import revisions (import)
 • Бусад викинүүдээс хуудас оруулах (import)
 • Файл оруулалтаас хуудас оруулах (importupload)
Edit existing pages (editpage)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Create Item redirects (item-redirect)
 • Merge Items (item-merge)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
Edit protected pages (editprotected)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • Edit pages with potential legal consequences (edit-legal)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Хамгаалагдсан хуудсуудыг "Зөвхөн системийн операторууд" хэлбэрээр засварлах (editprotected)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
Edit your user CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Өөрийн хэрэглэгчийн CSS файлыг засах (editmyusercss)
 • Өөрийн хэрэглэгчийн JSON файлыг засах (editmyuserjson)
 • Өөрийн хэрэглэгчийн JavaScript файлыг засах (editmyuserjs)
Edit your user preferences and JSON configuration (editmyoptions)
 • Өөрийн тохиргоог заах (editmyoptions)
 • Өөрийн хэрэглэгчийн JSON файлыг засах (editmyuserjson)
Edit the MediaWiki namespace and sitewide/user JSON (editinterface)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JSON файлуудыг засварлах (edituserjson)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
Edit sitewide and user CSS/JS (editsiteconfig)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Бусад хэрэглэгчдийн CSS файлуудыг засварлах (editusercss)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JS файлуудыг засварлах (edituserjs)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JSON файлуудыг засварлах (edituserjson)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
Create, edit, and move pages (createeditmovepage)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Create Properties (property-create)
 • Delete single revision redirects (delete-redirect)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Категорын хуудсыг дөөх (move-categorypages)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Хуудсууд үүсгэх (хэлэлцүүлгийн хуудас биш) (createpage)
 • Хуудсуудыг дэд хуудсуудын хамт зөөх (move-subpages)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Хуудсуудыг зөөх (move)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Хэлэлцүүлгийн хуудас үүсгэх (createtalk)
 • Хэрэглэгчийн үндсэн хуудсуудыг зөөх (move-rootuserpages)
Upload new files (uploadfile)
 • Файл оруулах (upload)
 • Өөрийн энд хуулсан байгаа файлаа дарж хуулах (reupload-own)
Upload, replace, and move files (uploadeditmovefile)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • URL-с файл оруулах (upload_by_url)
 • Байгаа файлыг дарж хуулах (reupload)
 • Файл оруулах (upload)
 • Хувааж хэрэглэгдэх медиа агуулах дахь файлуудыг дээрээс нь дарж оруулах (reupload-shared)
 • Хуудсуудыг зөөх (movefile)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Өөрийн энд хуулсан байгаа файлаа дарж хуулах (reupload-own)
Patrol changes to pages (patrol)
 • Бусдын засваруудыг манагдсан гэж тэмдэглэх (patrol)
Rollback changes to pages (rollback)
 • Тодорхой хуудсыг засварласан хамгийн сүүлийн хэрэглэгчийн засварыг түргэн буцаах (rollback)
Block and unblock users (blockusers)
 • Бусад хэрэглэгчдийг засвар хийхээс түгжих (block)
 • Хэрэглэгчийг мэйл явуулахаас түгжих (blockemail)
View deleted files and pages (viewdeleted)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
View restricted log entries (viewrestrictedlogs)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • Хувийн логийг үзэх (suppressionlog)
Delete pages, revisions, and log entries (delete)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Том хэмжээний түүхтэй хуудсуудыг устгах (bigdelete)
 • Тухайн логуудыг устгах, сэргээх (deletelogentry)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
 • Хуудас устгах (delete)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Хуудсуудыг үл устгах (undelete)
 • Хуудсуудын тодорхой засваруудыг устгах буюу үл устгах (deleterevision)
Hide users and suppress revisions (oversight)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • Администраторуудаас нуусан засваруудыг хянаж, сэргээх (suppressrevision)
 • Хэрэглэгчидээс нуусан эргэцүүллийг харах (viewsuppressed)
Protect and unprotect pages (protect)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Хамгаалагдсан хуудсуудыг "Зөвхөн системийн операторууд" хэлбэрээр засварлах (editprotected)
 • Хамгаалалтын түвшингүүдийг өөрчилж хамгаалагдсан хуудсуудыг засварлах (protect)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
View your watchlist (viewmywatchlist)
 • Өөрийн харах жагсаалтыг харах (viewmywatchlist)
Edit your watchlist (editmywatchlist)
 • Өөрийн харах жагсаалтыг засна. Зарим үйлдэл энэ эрх байхгүй ч хуудас нэмнэ. (editmywatchlist)
Send email to other users (sendemail)
 • Бусад хэрэглэгчид руу и-мэйл явуулах (sendemail)
Create accounts (createaccount)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Ойролцоо нэрний шалгуурыг няцаах (override-antispoof)
 • Шинэ хэрэглэгчийн данс нээх (createaccount)
Access private information (privateinfo)
 • Өөрийн хувийн мэдээллийг харах (емайл, нэр гм) (viewmyprivateinfo)
Merge page histories (mergehistory)
 • Хуудсуудын түүхийг нийлүүлэх (mergehistory)
Access checkuser data (checkuser)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
Create short URLs (shortenurls)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • Make and remove global blocks (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • Lock or unlock global account (centralauth-lock)
 • Suppress or hide global account (centralauth-oversight)
Forcibly create a local account for a global account (createlocalaccount)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
Manage your OAuth clients (oauthmanageownclient)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

GrantRights
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.